Adatkezelő: Véleménybázis Alapítvány
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-105265/2016.

A Véleménybázis.hu internetes közösségi portált a Véleménybázis Alapítvány hozta létre és üzemelteti. Az Alapító és az Üzemeltető minden fél, így az Ügyfél számára is folyamatosan hozzáférhetővé teszi a Felhasználási Feltételeket, a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, melyek együtt azokat a Szabályokat jelentik, melyeket minden érintett magára nézve kötelezőnek fogad el.

1. Az adatvédelemmel kapcsolatos általános tudnivalók:

1.1. Vonatkozó hatályos jogszabályok:

Az 1992. évi LXIII. Törvény (Adatvédelmi törvény) rendelkezik a személyes adatok védelméről. A jogszabály hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén folytatott adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adatait kezeli.

További vonatkozó jogszabályok:

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. Törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

A fenti speciális jogszabályokon túl a magyar jogrendszerben található releváns jogszabályi rendelkezések.

A jogszabályokon kívül a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. mellékletre

1.2. Adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések:

Személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel az adatkezelő által helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat:
faji a eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

Hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés:
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

1.3 Adatkezelő:
Véleménybázis Alapítvány

1.4. Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó is önálló adatkezelő, (a továbbiakban együttesen Adatkezelő) aki feladatát önálló jogon látja el, jogait és kötelezettségeit az adatkezelő (tulajdonos) határozza meg.

1.5. Adatkezelési nyilvántartási azonosító:
Az 1992. évi LXIII. Törvény szerint az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelő az adatkezelést köteles nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni az Adatvédelmi Biztos Hivatalában. A bejelentés megtörtént.

1.6. Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 3. paragr (1) alapján az adatkezelés jogalapja a Használók önkéntes hozzájárulása.

1.7. Az adatkezelés célja
Az adatvédelmi törvény kimondja a célhoz kötöttség elvét és a személyes és különleges adatokat csak a megadott cél elérésének keretei között engedi kezelni. A jelen bejelentett adatkezelés célja a velemenybazis.hu közösségi portálon regisztráló Ügyfelek közötti kapcsolatteremtés és kapcsolattartás az általuk önkéntesen elfogadott feltételek és keretek között

1.8. A kezelt adatok köre
A profil kitöltésével, azaz a regisztrációval az Ügyfél az adatkezelő és az ő megbízásából működő adatfeldolgozó a következő személyes adatokhoz jut a kötelezően kitöltendő mezők által: születési évszám, nem, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, munkavállalói státusz, lakhely irányítószáma.

Az internetes portál jellegéből adódóan jelen esetben mindenféle adat megadása önkéntes írásos közlés, a nyilvánosságra hozatal módjáról és mértékről az Ügyfél dönt. Bármely megjelölt és azon túli személyes és különleges adatát az Ügyfél az adatkezelővel - szabad belátása szerint önként közli.

2. Az adatkezelés alapelvei, adatkezelő törvényi kötelezettségei:

Az adatkezelő köteles az adatkezeléssel együtt járó kötelezettségek betartására, a tudomására jutott információk bizalmas kezelésére. Az adatkezelő a rábízott személyes és különleges adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat nem továbbíthatja, kivéve ha erre törvény kötelezi.

Az adatkezelő (jogutódja) a tudomására jutott adatokat korlátlan ideig kezelheti, ezen jogának az adat tulajdonosának döntése szab időbeli határt.

A regisztrációval és a felhasználás során közölt adatok módosítását vagy törlését az adatok tulajdonosa bármikor elvégezheti vagy elvégeztetheti, döntése kötelező az adatkezelőre nézve. A törlés észlelését követően az adatkezelő köteles a birtokába jutott személyes és különleges adatokat haladéktalanul és teljes mértékben megsemmisíteni. A használatban részletesen vagy átmenetileg korlátozott Használó esetén az adatok nem kerülnek semmisítésre.

Az adatkezelő kérésre köteles tájékoztatást adni az adatkezelés módjáról és a jogszabályi előírások betartásáról.

Az adatkezelő belső információk, a közösségi portál üzemeltetésével kapcsolatos közlések eljuttatására mind a közösségi tér kínálta helyeket, mind az egyes Használók e-mail címét igénybe veheti. Az e-mail címeket elsősorban Használók meghatározott csoportjainak eléréséhez veszi igénybe.

Az adatkezelő a velemenybázis.hu fórumán közölt hozzászólásokat nem köteles törölni a hozzászólók kérése alapján, kivéve, ha azok ellentétesek a moderálási szabályzattal.

3. A Használók jogai és kötelezettségei

A Használó, az adatvédelmi törvény szóhasználatával az "érintett" jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az adatkezelő az érintett által megadott személyes és különleges adatait kezeli.

Az érintett tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről és kérheti azok kijavítását vagy/és törlését. Az Ügyfél ilyen tárgyú kérdését, esetleges igényét az hello@velemenybazis.hu címre kell, hogy eljuttassa, az Üzemeltető ennek kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles válaszadásra. Amennyiben az érintett az Adatvédelmi Biztos segítségét és tájékoztatását kívánja igénybe venni, a Biztos Hivatalának címe: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Az érintett a jogszabályi keretek között tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az érintett kártérítési igényét is érvényesítheti, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével kárt okozott.

4. Adatbiztonság

Az adatbiztonságról az adatkezelő és az adatfeldolgozó külön - külön és együttesen is - gondoskodik. A szervert Magyarországon, 24 órás biztonsági felügyelet mellett az Üzemeltető őrizteti. A jelszó titkosságának megőrzése mind az ügyfél, mind az adatkezelő alapvető feladata, adatkezelő nem tudja garantálni az adatbiztonságot abban az esetben, ha rajta kívül álló okból a jelszó illetéktelen Használóhoz kerül. Az adatkezelő a jó gazda gondosságával jár el a rábízott adatok és információk biztonsága védelmében, de nem tudja kizárni annak a lehetőségét, hogy jogszabályt sértve külső személy a rendszerbe hatoljon, mint ahogy az esetleges technika hibák bekövetkezése sem zárható ki.

A Szabályok, azaz a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat a működés időtartama alatt bármikor részben vagy egészben módosíthatók. A Szabályok egyes részeinek hatályon kívül helyezése nem érinti az egész dokumentum érvényességét. A változásokról a Használó minden egyes belépésnél tájékozódhat, jelentős változásról az Üzemeltető a közösségi térben külön is köteles felhívni a Használó figyelmét.


Budapest, 2016. szeptember. 1.