A honlapot üzemeltető és az azt használó tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályokban nem részletezett kérdésekben az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, és egyéb, a Magyar Köztársaság jogrendszeréből a vonatkozó jogszabályok előírásait is kötelesek betartani és alkalmazni.

AZ ÜGYFÉL PROFILJA

A regisztráció során az ügyfél kitölti a személyes profilt jelentő regisztrációs lapot, a kötelezően és opcionálisan kitölthető mezőket. Az ügyfél maga dönti el, milyen használói szinthez, csoporthoz kíván tartozni. A profilban közölt személyes és különleges adatok kezelését és védelmét az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, a széles nyilvánossághoz ezek automatikusan, az ügyfél szándékával ellentétesen nem kerülhetnek. A jelszót a rendszer bizalmasan kezeli. Az azonos bejelentkezési névvel belépő ügyfelet a rendszer egyetlen ügyfélnek fogadja el.

A HASZNÁLAT TARTALMA:

A használat tartalma minden adat, információ, vélemény, illusztráció stb, amit az ügyfél a használat teljes időtartama és terjedelme során a rendszerbe küld.

 1. A tartalom minden eleméért teljes egészében és kizárólag az azt feltöltő Ügyfél felel. A tartalom nem tükrözi az Alapító és az Üzemeltető nézeteit, véleményét, hozzáállását, a tartalom teljes egészében az Ügyfél közlése. Az Alapító és az Alapító útmutatása szerint az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor korlátozza, kizárja illetve törölje azon tartalmakat, amelyek jogsértőek és / vagy az emberi jog és méltóság szempontjából sérelmesek, az alábbi szempontok alapján:
  • jogszabályt, személyiségi jogot, védjegyet sértő név, elnevezés, szöveg, kép, ábrázolás, adat, stb.
  • más személy, személyek vagy embercsoportok megsértése bármely okból, különösen azok mássága, vallása, nemzeti, faji eredete miatt
  • mások jogos vagy méltánylandó érdekének sérelme
  • társadalmilag nem elfogadott mértékű erős, durva kifejezés, trágárság, obszcén kifejezés használata, a jó erkölcs szabályait sértő tartalom
  • mások különböző politikai nézetével szembeni intolerancia, durva tartalom megjelenítése
  Az Üzemeltető kizárólag a jogszabályok és saját értékítélete alapján, saját hatáskörében és saját belátása szerint dönt az általa nem megfelelőnek ítélt tartalom részleges korlátozásáról vagy törléséről.
   
 2. Az Üzemeltető többek között a következő tevékenységekben és szándékokban korlátozhatja az Ügyfelet:
  • bizalmas információk, adatok, jelszavak engedély nélküli használata, továbbítása, értékesítése, az azokkal való bármiféle visszaélés
  • a portál Alapítójának, Üzemeltetőjének, Használójának és közösségének érdekeit és szándékait nyilvánvalóan sértő cselekedet
  • engedély nélkül kereskedelmi vagy reklámcélú használat
  • az Üzemeltető rendszer-működésének megzavarása
  • az adatbiztonság veszélyeztetése
  • személyiségi jogok sérelme
  • szerzői jogok megsértése
  • egyéb szellemi tulajdon bitorlása
  • témaidegen megjegyzések írása
  • egyéb jogsértő magatartás
  Az Üzemeltető a fenti magatartások orvoslása, az Ügyfél korlátozása vagy kitiltása, valamint a tartalom részleges vagy teljes törlése mellett és azon túl vagyoni és nem vagyoni kárát jogi úton érvényesítheti a fenti korlátozások és a jog szabályait megsértőkkel szemben.

AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

 Az Ügyfél kijelenti, hogy betöltötte legalább 14. életévét, szellemi képességeinek birtokában van, és elfogadja a Szabályokat. Az ügyfél a Véleménybázis.hu portált saját belátása szerint, saját céljaira és kockázatára használja, a kapcsolatteremtéssel járó minden következményéért egyedül felel.
 Az Ügyfél felel a jelszava titkosságának megőrzésért. Amennyiben az Ügyfél arra illetéktelen Használó megjelenését tapasztalja saját belső tartalmában, azonnal értesíti az Üzemeltetőt. Az Ügyfél kijelenti, hogy tiszteletben tartja harmadik fél jogait, különös tekintettel a szerzői jogokra, minden esetleges jogsérelemért egyedül ő felel. Használó tudomással bír arról, hogy szerzői joggal védett szellemi terméket csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével használhat fel. Az ügyfél a Feltételek elfogadásával egy időben felhasználási engedélyt ad az Üzemeltetőnek minden általa létrehozott és saját jogán szerzői jogi védelmet élvező tartalom közlésére és kizárólag a Véleménybázis.hu rendszerén belüli korlátozástól mentes felhasználására, nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, módosítására. A szerzői jog tulajdonosának széleskörű engedélyét az Üzemeltető köteles jóhiszeműen, a portál jellegéből eredő mértékben és a technikai követelményeknek megfelelő módon használni.
 Az Ügyfél bármikor dönthet a regisztráció törléséről.

AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

 Az Üzemeltető köteles az adatvédelmi törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. (részletes szabályok az Adatvédelmi Szabályzatban)
 Az Üzemeltető a jelen Szabályzatba nem ütköző tartalmak integritását tiszteli, azokat a maguk teljes egészében továbbítja, azok felett semmilyen formában nem rendelkezik.
 Ha az Üzemeltető a 2. pontba és/vagy törvénybe ütköző tartalmat és/vagy magatartást észlel, jogában áll az adott tartalmat azonnal - külön értesítés nélkül - részben vagy egészben felfüggeszteni vagy törölni, és ezért semmilyen jogi felelősség nem terheli. Az Üzemeltető saját jogkörében dönthet úgy is, hogy a törvényt vagy Szabályokat sértő Ügyfél használatát átmenetileg, részben vagy egészben felfüggeszti, vagy súlyos esetben az Ügyfelet törli a rendszerből. Ez megtörténhet a tartalom továbbítása előtt és után is.
 Az Üzemeltető, tulajdonosa, megbízója, alvállalkozója, kapcsolt vállalkozása, leányvállalata, jogutódja, stb. ugyanakkor semmiképp nem felel a tartalomban található esetleges helytelen információért, adatért, a közlések hitelességért, kizárja a felelősségét az ebből esetleg eredő bármiféle vitában, jogi, peres vagy kártérítési eljárásban. Az Üzemeltető külön kiköti, hogy nem felel az olyan tartalmakért, amelyek harmadik személy szerzői jogait sértik.
 Amennyiben a tartalomban közölt adatok, információk, ábrázolások, képek, stb. kapcsán harmadik személynek bármiféle igénye merülne fel, erről az Üzemeltető az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, ezen túlmenően semmilyen jogi felelőssége nincs.
 Az Üzemeltető jogosult anonimizált formában a közölt tartalmakat, adatokat felhasználni.
 Üzemeltető szabadon eldöntheti, hogy az általa üzemeltetett portál közösségi terében milyen külsővel milyen tartalmat, közlést, hírt, reklámot stb. jelentet meg.
 Jelen Szabályok a használat teljes időtartamára érvényesek. A Szabályok megsértéséből származó vitát felek igyekeznek békés úton rendezni. Jogi vita esetén felek kikötik - a per tárgyától vagy értékétől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.


Budapest, 2016. szeptember 1.